Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Karta Charakterystyki Le Tonkinois

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II – Polska

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

                                       Data wydania/Data aktualizacji : 10 sierpień 2013

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 

1.1   Identyfikator produktu:    olej lniany z udziałem oleju drzewnego tungowca

      Kod produktu:  

      Typ produktu:                      ciecz

    Inne sposoby identyfikacji:   niedostępne

 

1.2   Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie                    : ochrona i konserwacja powierzchni

Sposób stosowania           : pędzel, wałek, natrysk

 

1.3   Dane dotyczące producenta:

       Nazwa: ETS JOUBERT i CIE

       Adres: 9, rue Michelet, 94200 Ivry, Francja

      Telefon: +33 0146 722438

 

1.4. Dane dotyczące dostawcy:

      Nazwa: MSC Roman Drozdowski

      Adres: ul Brodzińskiego 86,  71-133 Szczecin, Polska

      Tel.601700225

     Numer telefonu alarmowego

 

     Krajowa instytucja doradcza/Ośrodek zatruć      

            Polski telefon alarmowy: 032 270 52 16 telefon czynny w godzinach 8.00 - 16.00

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

 

     Definicja produktu: Mieszanina

 

     Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi zmianami

 

     Klasyfikacja :   R 66 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

(Zwroty R zostały zastąpione przez Zwroty H w efekcie wejścia w życie 20 stycznia 2009 Rozporządzenia CLP wdrażającego Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. Rozporządzenie CLP dopuszcza  okresy przejściowe i do 2015 roku zwroty R mogę być jeszcze w określonych sytuacjach stosowane.)

Nie sklasyfikowany.

 

          Pełny tekst powyższych zwrotów R lub uwag H podano w sekcji 16.

 

Informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można znaleźć w sekcji 11.

      

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 

2.2 Niebezpieczne składniki :                                                 Nie dotyczy.

 

2.3 Elementy oznakowania

      Wskazanie niebezpieczeństwa:                             Nie dotyczy.

      Warunki bezpiecznego stosowania:                      Nie dotyczy

 

2.4 Specjalne wymagania dotyczące pakowania

Uzupełniające elementy etykiety:                               Nie dotyczy

Pojemniki powinny być wyposażone w zamknięcia

uniemożliwiające otworzenie ich przez dzieci:          Nie dotyczy.

Dotykowe ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem:   Nie dotyczy.

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 

3.1 Niebezpieczne składniki : Nie zawiera składników, które w świetle obecnej wiedzy dostawcy oraz w 

     danym stężeniu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia

 

3.2 Substancje obecne w stężeniach poniżej minimalnej niebezpiecznej wartości progowej:

     CAS 64742-48-9;  Nr EINECS265-150-3;  Symbol niebezpieczeństwa Xn;R65, R66

     Stężenie niższe lub odpowiadające 2.5%.

     CAS 136-52-7;  Nr EINECS: 205-250-6 Symbol niebezpieczeństwa: Xn; R10; R38;  R20/21;

 

3.3 Inne substancje o progowych wartościach ekspozycji: Brak

 

3.4 Wartości dopuszczalne: Brak znanych substancji należących do tej kategorii

Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr  1907/2006, Aneks XIII

Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr  1907/2006, Aneks XIII

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

 

4.1 Pierwsza  pomoc

Ogólnie:  W razie wątpliwości lub jeśli objawy się utrzymują, należy zawsze skonsultować się z  lekarzem i zapewnić mu informacji zawarte w niniejszej karcie.

 

Kontakt z okiem:  Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Przemywać oczy bieżącą wodą, przez co najmniej 15 minut przyotwartych powiekach. Zwrócić się do lekarza okulisty.

 

Wdychanie: Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić ciepło. Jeżeli osoba oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykonać sztuczne oddychanie lub zastosować respirator.

 

Kontakt ze skórą: Zdjąć skażoną odzież. Skórę myć dokładnie wodą z mydłem lub stosować  sprawdzony środek do mycia skóry. Nie wolno używać rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

 

Spożycie: Po połknięciu skonsultować się natychmiast z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. Zapewnić osobie ciepło i spokój. Nie wywoływać wymiotów.

 

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

 

      Potencjalne ostre działanie na zdrowie

 

      Kontakt z okiem  :  Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach

                                                                                                         

      Wdychanie          : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

 

      Kontakt ze skórą : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

 

     Spożycie              : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

 

            Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

             Kontakt ze skórą  : Brak konkretych danych

             Spożycie              : Brak konkretych danych

             Wdychanie          : Brak konkretych danych.

             Kontakt z okiem  : Brak konkretych danych

 

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z

      poszkodowanym

 

Informacje dla lekarza: Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

 

           Szczególne sposoby leczenia: Bez specjalnego leczenia.

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 

5.1 Środki gaśnicze

        Odpowiednie środki gaśnicze; proszek, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla.

        Niewłaściwe środki gaśnicze: woda

 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

 Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny: W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu  ciśnienia  i pojemnik może wybuchnąć

       Niebezpieczne produkty spalania: Brak konkretych danych.

 5.3 Informacje dla straży pożarnej

 Szczególne środki zabezpieczające dla straży pożarnej: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

 

Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: odpowiednia odzież ochronna oraz indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469.

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia dośrodowiska

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

 

Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej:  Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

 

Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej: Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w sekcji 8.

 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

 

     Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z  glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w  przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza)

 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

 

Małe rozlanie: Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść  pojemniki z obszaru rozlania,wchłonąć obojętnym suchym materiałem i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

 Duże rozlanie: Zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe bez narażenia na niebezpieczeństwo. Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Rozlany olej zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Umieścić w pojemnikach i utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

 

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

           Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 2.

           Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w sekcji 8.

           Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami oraz ich magazynowanie

 

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w punkcie 1.

 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

 

     Środki ochronne:  Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Należy zabronić

spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest   przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy winni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny Zanieczyszczone materiały powinny być usuwane z miejsca pracy na  koniec każdego dnia pracy i przechowywane na zewnątrz.

 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

     niezgodności

 

Temperatura magazynowania: 0 do 35°C(32 do 95°F). Należy przechowywać zgodnie z   miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nie oznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

 

      Zalecenia :                                                                    Niedostępne.

      Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego: Niedostępne.

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych zastosowań w sekcji 1.

 

8.1 Parametry dotyczące kontroli

 

     Najwyższe dopuszczalne stężenia 

 

     Nie znana wartość NDS.

 

Zalecane procedury monitoringu: Jeżeli produkt zawiera składniki, na które ekspozycja jest ograniczona może być niezbędny monitoring osobisty, monitoring środowiska pracy lub biologiczny w celu określenia skuteczności wentylacji lub inny sposób kontroli konieczności uzywania środków ochrony dróg oddechowych.

Powinno się odnieść do standardów monitorowania, takich jak:

Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazówki odnoszące się do zastosowania i używania procedur oceny narażenia przez drogi oddechowe środkami chemicznymi w celu porównania z wartościami progowymi i strategią pomiarów) Norma Europejska EN 14042

 

DNEL:  

       DNEL - Niedostępne.

PNEC:

       PNEC – Niedostępne

 

8.2 Kontrola narażenia

 

Odpowiednie zabezpieczenia techniczne: specjalna wentylacja nie jest wymagana . Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia. Jeżeli niniejszy produkt zawiera składniki ograniczonego narażenia, należy stosować bariery procesowe, miejscowe wyciągi oparów lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalające utrzymanie poziomu narażenia poniżej zalecanych lub prawnych granic.

 

Indywidualne środki ochrony

Środki zachowania higieny : Wymyć dokładnie ręce, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz używaniem toalety, a także po zakończeniu zmiany. Do usunięcia potencjalnie skażonej odzieży, powinny być zastosowane właściwe techniki. Należy wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem. Stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeństwa winny znajdować się w pobliżu miejsca pracy.

 

Ochrona oczu/twarzy : Ochronne okulary z bocznymi osłonami.

Ochrona skóry

Ochrona rąk    : odporne na czynniki chemiczne rękawice powinny być noszone w każdym przypadku pracy z

                          produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.

Rękawice         : kauczuk nitrylowy, guma butylowa, PCW, Viton®

Ochrona ciała: w zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentną osobę przed przystąpieniem do pracy.

Inne środki

ochrony skóry: Przed rozpoczęciem operowania tym produktem, należy wybrać odpowiednie obuwie i dodatkowe   środki ochrony skóry, bazując na wykonywanych zadaniach i związanych z nimi zagrożeniem. Podlegają one zatwierdzeniu przez specjalistę BHP.

Ochrona dróg

oddechowych:  Jeżeli robotnicy są narażeni na stężenia powyżej dopuszczalnych wartości, muszą stosować 

odpowiednie, legalizowane urządzenia oddechowe. Właściwie dopasowany aparat oddechowy, wyposażony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzoną normą powinien być noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne.

Kontrola narażenia

środowiska  :   Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu

 określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

 

 SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne  

 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

 

 Stan fizyczny                                            :  ciecz

 Kolor                                                        :  bursztynowy, bezbarwny

 Zapach                                                     :  charakterystyczny oleju lnianego

 Wartość graniczna zapachu                     :  niedostępne

 pH                                                            :  niedostępne

 Temperatura topnienia/ krzepnięcia : niedostępne

 Temperatura początku

 wrzenia i zakres wrzenia                     :  >37.78°C

 Temperatura zapłonu                          :  62O C;  Tygla zamkniętego: Nie dotyczy

 Szybkość parowania                            :  Nie dotyczy

 Materiał wspomaga spalanie               :  Tak

 Łatwopalność (ciało stałe, gaz)          :  Niedostępne.

 Granice palności lub

 wybuchowości: górna/dolna              :  Dolna: 0.63% /  Górna: 7.22%

Gęstość względna                                : 0,92

Rozpuszczalność                                  : Nierozpuszczalny w następujących materiałach: zimnej wodzie.

Temperatura samozapłonu                  :  >200OC

Temperatura rozkładu                         : Niedostępne.

Lepkość                                               : 3 puazy (20OC)

Właściwości wybuchowe                     : Niedostępne.

Właściwości utleniające                      : Niedostępne.

 

 9.2 Inne informacje                            : Brak dodatkowych informacji.

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

 

   10.1 Reaktywność             : Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych

                                             dotyczących reaktywności.

10.2 Stabilność chemiczna                : Produkt jest trwały.

10.3 Możliwość występowania

        niebezpiecznych reakcji            : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastąpią                                                                   niebezpieczne  reakcje.

10.4 Warunki, których należy unikać: Wystawiony na wysokie temperatury może wytworzyć niebezpieczne                                                                    produkty rozpadu. należy zastosować środki ochrony wymienione w                                                                    sekcjach 7 i 8.

10.5 Materiały niezgodne                 : Wymienionych poniżej substancji należy unikać, ze względu na                                                                            powodowane przez nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy,                                                                silnych zasad, silnych kwasów.

10.6 Niebezpieczne produkty

       rozkładu                                 : Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały: tlenek węgla,                                                              dwutlenek węgla, dym i azotu.

 

   SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne   

 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

 

            Toksyczność ostra

   Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Karcynogenność

   Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Mutagenność

   Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Teratogeniczność

   Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Toksyczność dla układu rozrodczego

   Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

Teratogeniczność

   Wnioski/Podsumowanie : Niedostępne.

   Informacje o możliwych

   drogach narażenia          : Niedostępne

Potencjalne ostre działanie na zdrowie

   Wdychanie                   : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

   Spożycie                      : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

   Kontakt ze skórą         : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

   Kontakt z okiem          : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach

Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną

   Wdychanie                   : Brak konkretych danych.

   Spożycie                      :;Brak konkretych danych.

   Kontakt ze skórą         : Brak konkretych danych.

   Kontakt z okiem          : Brak konkretych danych

 

Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i długoterminowego

narażenia

   Kontakt krótkotrwały

Potencjalne skutki natychmiastowe     : Niedostępne.

Potencjalne skutki opóźnione              : Niedostępne.

               Kontakt długotrwały

                         Potencjalne skutki natychmiastowe    : Niedostępne.

                         Potencjalne skutki opóźnione             : Niedostępne

  Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie            : Niedostępne

            Wnioski/Podsumowanie                                 : Niedostępne

            Ogólne                            : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

            Karcynogenność             : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

            Mutagenność                  : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

           Teratogeniczność            : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

.          Zaburzenia rozwojowe   : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.

           Zaburzenia rozrodczości : Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach

 

Nie ma dostępnych danych dotyczącej niniejszej mieszaniny. Preparat ten nie jest zaklasyfikowany jako

niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej 1999/45/EC z poprawkami. Płyn, który dostanie się do oka, może powodować podrażnienie i przejściowe uszkodzenia.

Uwzględniono opóźnione i bezpośrednie działanie, a także działanie chroniczne składników przy krótkotrwałej i

długotrwałej ekspozycji drogą pokarmową, przez wdychanie, przez kontakt ze skórą i z oczami, tam gdzie takie

informacje są znane.

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 

12.1 Toksyczność

Wnioski/Podsumowanie                                     : Niedostępne.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Wnioski/Podsumowanie                                    : Niedostępne.

12.3 Zdolność do bioakumulacji                        : Niedostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Współczynnik podziału gleba/woda (KOC)        : Niedostępne.

Mobilność                                                           : Niedostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

            PBT                                                         : Nie dotyczy.

          vPvB                                                         : Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania                 : Brak doniesień o niepożądanych skutkach

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

 

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w punkcie 1.

 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

       Produkt

         Metody likwidowania    : Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli

możliwe. Pozostałości odpadowe produktu nie powinny być utylizowane poprzez się

kanalizacyjną, ale przetworzone w odpowiedniej oczyszczalni ścieków. Należy

utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w

licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego

produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być

zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacja odpadów

a także z wymogami władz lokalnych. Odpady opakowaniowe należy poddawać

recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas

gdy nie ma możliwości recyklingu. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób

bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu.

 

     Odpady niebezpieczne     : Zgodnie z aktualnym rozeznaniem dostawcy, niniejszy produkt nie jest uważany za odpad niebezpieczny w świetle Dyrektywy 91/689/EC Unii Europejskiej

 

      Europejski katalog Odpadów (EWC)

 

Kod odpadu

Oznaczenie odpadu/odpadów

08 01 12

  odpady farb i lakierów, inne niż wymienione w 08 01 11

 

     Opakowanie

     Metody likwidowania :Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli  możliwe.      Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać              jedynie wówczas gdy nie ma możliwości                                                  recyklingu.

Rodzaj opakowania

Europejski katalog Odpadów (EWC)

Pojemnik

15 01 06      opakowania mieszane

 

     Specjalne środki ostrożności: Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Puste pojemniki lub        ich wykładziny mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału            jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.

 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 

 

 

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

 

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Brak.

Brak.

Brak.

Brak.

 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Brak przepisów

Brak przepisów

Brak przepisów

Brak przepisów

 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Brak

Brak

Brak

Brak

 

14.4 Grupa pakowania

-

-

-

-

 

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Nie

Nie

Nie

Nie

14.6 Szczególne środki ostrożności dla

       użytkowników

Transport na terenie użytkownika:

Należy zawsze transportować w zamkniętych pojemnikach, które

znajdują się w pozycji pionowej i są zabezpieczone.

Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co

należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.

           

 

      Dodatkowa informacja

          ADR Lepkość Uwagi                                        : Niedostępne.

          ADR Kod ograniczeń przejazdu przez tunele  : Niedostępne.

 

  14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do  konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:                     Niedostępne.

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

 

Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH).

               Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

              Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.

              Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania  niektórych                             niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów                               : Nie dotyczy.

 

           Inne przepisy UE

           VOC dla mieszanin gotowych do użytku   : IIA/h. Podkłady klejące. Wartości limitów UE: 750g/l (2007)            750g/l (2010.) Produkt ten zawiera maksymalnie 750 g/l VOC.

               Odnośniki   :

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010  Zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 parlamentu  Europejskiego i Rady w sprawie REACH (DzUrz.L 2010.133.1).

 2. USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63/2011 poz. 322).

3. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH (DzUrzL 2006.396.1).

4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU 2006.136.964 wraz z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz.1485) wraz z późniejszymi zmianami.

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259 poz.2173).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. 1996 Nr 114 poz.545) wraz z późniejszymi zmianami.

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 roku poz.332) wraz z późniejszymi zmianami.

9. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1671) wraz z późniejszymi zmianami.

10. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 162).

11. Rozporządzenie (GHS) Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

(DzUrzL 2008.353.1).

12. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. produktach biobójczych (tekst jednolity Dz.U.2007 Nr 39 poz.252) wraz z późniejszymi zmianami).

13. Dyrektywa (Dangerous Substances DIRECTIVE) z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 2004/73/EC (29th ATP) dostosowująca po raz 29 do postępu technicznego dyrektywę Rady nr 67/548/WE (DzUrzL 2004.152.1).

14. Dyrektywa z dnia 15 września 2008 r. nr 2008/58/WE (30th ATP) dostosowująca po raz 30 do postępu technicznego dyrektywę Rady nr 67/548/WE (DzUrzL 2008.246.1).

15. Dyrektywa z dnia 16 stycznia 2009 r. nr 2009/2/WE (31st ATP) dostosowująca po raz 31 do postępu technicznego dyrektywę Rady nr 67/548/WE (DzUrzL 2009.11.6).

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie            oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. 17. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw.

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2004 Nr 280 poz. 2771) wraz z późniejszymi zmianami.

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 171/2003, poz 1666) z późniejszymi zmianami

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002, poz. 1833) z późniejszymi zmianami

21. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. nr 185/2010, poz. 1243) ze zmianami

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)

23. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

 

15.2 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa,  ochrony zdrowia i środowiska specyficzne

        dla substancji lub mieszaniny                           : Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

 

 

SEKCJA 16: Inne informacje

 

Skróty i akronimy   :

ATE = Szacunkowa toksyczność ostra

CLP = Rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i  pakowania Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujący Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku

RRN = Numer rejestracyjny REACH

 

Pełny tekst skróconych deklaracji H                         : Nie dotyczy.

Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]                          : Nie dotyczy.

Pełny tekst skróconych zwrotów R                          : Nie dotyczy

Pełny tekst klasyfikacji [DSD/DPD]                        : Nie dotyczy

 

Data wydania/ Data aktualizacji                                : 10.08.2013 

Przygotowane przez                                                   : MSC      

 

 

 Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje znajdujące się w karcie oparte są na aktualnym stanie wiedzy naukowej i technicznej.

Celem niniejszych informacji jest zwrócenie uwagi na sprawy higieny i bezpieczeństwa w kontakcie z produktami

dostarczanymi przez MSC oraz zasugerowanie środków ostrożności przy składowaniu i stosowaniu produktu. Nie

przedstawia się żadnych dowodów ani gwarancji, dotyczących własności produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności w

wypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podanych w karcie, lub niewłaściwego stosowania produktów.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le TONKINOIS                    Polish (PL)              Poland                    Polska                              10/12

        

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl