Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Karta Charakterystyki TOKIOL

Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II – Polska

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010

Data wydania/Data aktualizacji : 18.08.2014

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa

 

1.1. Identyfikator produktu:

Nazwa TERPENTYNA BALSAMICZNA

Terpentyna, olejek terpentynowy, żywica terpentynowa

Numer identyfikacyjny Numer indeksowy: 650-002-00-6,

Numer WE: 232-350-7,

Numer CAS: 8006-64-2

Numer rejestracji niedostępny, substancja wstępnie zarejestrowana, podlega przepisom

okresu przejściowego.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane:

Zidentyfikowane zastosowania rozcieńczalnik do farb, lakierów, pokostów i żywic.

Zastosowania odradzane –

 

1.2. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

MSC Roman Drozdowski.

ul. Brodzińskiego 86, 71-133 Szczecin tel.: 796246036,e-mail:info@tonkinois.pl

1.3. Numer telefonu alarmowego

112 (czynny całą dobę)

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 

2.1. Klasyfikacja substancji

 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Flam. Liq. 3 - Substancja ciekła łatwopalna kategorii 3.

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra kategorii 4

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Acute Tox. 4 – Toksyczność ostra kategorii 4

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

Acute Tox. 4 - Toksyczność ostra kategorii 4

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

Asp. Tox. 1 – Zagrożenie spowodowane aspiracją

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Eye Irrit. 2 – Działanie drażniące na oczy

H319 - Działa drażniąco na oczy.

Skin Irrit. 2 - Działanie drażniące na skórę kategorii 2.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

Skin Sens. 1 – Działanie uczulające na skórę

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Aquatic Chronic 2 – Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG:

 

R10 – Produkt łatwopalny.

Xn – Produkt szkodliwy

R20/21/22 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

Xi - Produkt jest drażniący.

R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.

R43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skór

 

TOKIOL                                                                                                                                       1/8

N – Produkt niebezpieczny dla środowiska

R51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka

Substancja szkodliwa i drażniąca. Stwarza ryzyko chemicznego zapalenia płuc. Wykazuje szkodliwe działanie na układ oddechowy, skórę i oczy.

 

Szkodliwe skutki działania na środowisko

Substancja niebezpieczna dla środowiska.

 

Szkodliwe skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi

Ciecz łatwopalna. Może tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

 

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:

Piktogramy:

 

                 

 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

 

Identyfikator produktu: Terpentyna

 

Numer indeksowy: 650-002-00-6

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102 - Chronić przed dziećmi.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/gorących  powierzchni. – Palenie wzbronione.

P280 - Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną.

P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

 

2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 

3.1. Substancje

 

nazwa

Nr CAS

Nr WE

Nr indeksowy

terpentyna

8006-64-2 2

232-350-7

650-002-00-6

 

 

TOKIOL                                                                                                                                       2/8

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

 

W przypadku narażenia przez drogi oddechowe

- Poszkodowanego przytomnego wyprowadzić, nieprzytomnego wynieść ze skażonego 

  środowiska i zapewnić dostęp świeżego powietrza

- Zapewnić spokój i ciepło.

- Kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych.

- W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen. W przypadku braku oddechu stosować

  sztuczne oddychanie.

- W przypadku utraty przytomności, zaburzeń oddychania lub utrzymującego się złego

  samopoczucia natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

 

W przypadku narażenia przez kontakt ze skórą

 - Zdjąć zanieczyszczoną/ nasiąkniętą odzież.

 - Zmyć skórę dużą ilością wody

 - Zapewnić pomoc medyczną w przypadku utrzymywania lub nasilania się podrażnienia.

 

W przypadku narażenia przez przewód pokarmowy

 - Wypłukać usta wodą, podać poszkodowanemu niewielką ilość wody do picia

 - Nie prowokować wymiotów – ryzyko aspiracji do płuc.

 - Natychmiast wezwać lekarza.

 

 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Substancja stwarza ryzyko chemicznego zapalenia płuc w wyniku połknięcia i przedostania się 

do płuc. Wykazuje szkodliwe działanie na układ oddechowy, skórę i oczy. Skutkiem 

wdychania jest efekt narkotyczny. Substancja może oddziaływać na ośrodkowy układ 

nerwowy, może oddziaływać na pęcherz i nerki prowadząc do podrażnienia i niewydolności  

nerek.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego

postępowania z poszkodowanym

Nie prowokować wymiotów. Personelowi medycznemu pokazać kartę charakterystyki lub 

opakowanie. Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej

ocenie stanu poszkodowanego.

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 

Postępować zgodnie z istniejącą Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, jeżeli odbiorca takiej nie posiada należy: zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarządzić ewakuację. Małe pożary gasić podręcznymi środkami gaśniczymi, w przypadku dużych pożarów wezwać Straż Pożarną i Policję .

 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze, piasek, woda – prądy rozproszone.

Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarte strumienie wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną

Substancja jest palna, może tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W środowisku pożaru mogą tworzyć się tlenek i dwutlenek węgla. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości; jeżeli to możliwe, usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu). Wypływającą z pojemników niepalącą się jeszcze substancję przykryć pianą. Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków powinien składać się z odzieży ochronnej i aparatu oddechowego z niezależnym dopływem powietrza.

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 

TOKIOL                                                                                                                                       3/8

 

 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych

W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Usunąć źródła zapłonu.

Nie stosować narzędzi iskrzących. Ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu. Zapewnić wzmożoną wentylację pomieszczenia, w którym doszło do niezamierzonego uwolnienia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par. W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej.

 Dla osób nie należących do personelu udzielającego pomocy

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania.

Dla osób udzielających pomocy.

Stosować środki ochrony indywidua

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód powierzchniowych. W razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- Zabezpieczyć studzienki ściekowe.

- Jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy lub uszczelnić uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym). Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, pochłaniacz kwasowy i uniwersalny), zebrać do zamykanego pojemnika. Duże ilości rozlanej cieczy odpompować. Zanieczyszczone powierzchnie oczyścić stosując roztwory detergentów i spłukać obficie wodą. Materiały używane podczas oczyszczania

przekazać do utylizacji.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Środki ochrony indywidualnej wymieniono w sekcji 8.

Postępowanie z odpadami opisano w sekcji 13.

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancją oraz jej magazynowanie

        

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z cieczą i wdychania par. W przerwach

i po zakończeniu pracy myć ręce. Nie używać zanieczyszczonej produktem odzieży. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować środki ochrony indywidualnej – sekcja 8.

Stosować skuteczną wentylację, aby nie dopuścić do przekroczenia stężeń granicznych powyżej ustalonych wartości dopuszczalnych. Zastosować specjalne środki ostrożności zapobiegające powstawaniu wyładowań elektrostatycznych. Ustanowić całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia. Nie stosować narzędzi iskrzących. Nie opróżniać do kanalizacji.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi  wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać tylko w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym, wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu i ciepła, poza zasięgiem dzieci. Nie przechowywać razem z żywnością i napojami. W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu stosowania narzędzi iskrzących, otwartego ognia oraz palenia. Nie magazynować z substancjami łatwopalnymi i stwarzającymi zagrożenie wybuchem.

7.3 Szczególne zastosowania końcowe

Brak

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 

            8.1 Parametry dotyczące kontroli

(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U. 2002 Nr 217 poz. 1833 z późn. zmianami).

 

Nazwa substancji

NDS [mg/m3]

NDSCh [mg/m3]

NDSP [mg/m3]

Terpentyna

112

300

---

 

 

TOKIOL                                                                                                                                       4/8

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

8.2 Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli Informacje podano w sekcji 7.

Indywidualne środki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy: szczelne okulary ochronne.

Ochrona skóry:

- ochrona rąk - rękawice ochronne (np.: z kauczuku nitrylowego: czas przebicia >480 min.; grubość0,35 mm)

- inne – standardowa odzież ochronna, buty zabezpieczające – odporne chemicznie.

Ochrona dróg oddechowych: maski z filtrem typ A w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń.

Zagrożenie termiczne: nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska

Należy nie dopuścić do przedostania się substancji do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd:                                                                      bezbarwna ciecz

Zapach:                                                                       balsamiczny

Próg zapachu:                                                              100 ppm

pH:                                                                             brak danych

Temperatura topnienia/krzepnięcia:                              -60°C

Początkowa temperatura wrzenia:

i zakres temperatur wrzenia:                                         151°C-173°C

Temperatura zapłonu:                                                    34 oC

Szybkość parowania:                                                   brak danych

Palność:                                                                     nie dotyczy

Granice wybuchowości:                                               0,8 % - 6,0 % obj.

Prężność pary (w 20oC):                                              5,93 hPa

Gęstość par:                                                               brak danych

Gęstość względna:                                                      0,858 – 0,870 g/cm3

Rozpuszczalność/ mieszalność w wodzie:                     nie rozpuszcza się w wodzie

Współczynnik podziału n-oktanol-woda                                      nie dotyczy

Temperatura samozapłonu:                                         253,3 C

Temperatura rozkładu:                                                   brak danych

Lepkość:                                                                     brak danych

Właściwości wybuchowe:                                             brak danych

Właściwości utleniające:                                               brak danych

9.2 Inne informacje

Brak dodatkowych danych.

 

Sekcja 10 : Stabilność i reaktywność.

 

10.1 Reaktywność

W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt nie reaguje niebezpiecznie

z innymi substancjami.

10.2 Stabilność chemiczna

Podczas długiego przechowywania ulega polimeryzacji i utlenieniu. Pod wpływem ozonu następuje degradacja.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Może reagować gwałtownie z utleniaczami, chlorkami, chloranami, bezwodnikiem chromowym, chlorkiem cyny, heksachloromelaminą, trichloromelaminą.

10.4 Warunki, których należy unikać

Wysoka temperatura. Źródła zapłonu. Otwarty ogień

 

TOKIOL                                                                                                                                       5/8

 

 

 

 

.

10.5 Materiały niezgodne

Utleniacze. Chlorany. Bezwodniki kwasowe. Materiały zanieczyszczone produktem (np.: szmaty, papier, ubrania) mogą ulec spontanicznemu samozapłonowi nawet po kilku godzinach.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki węgla.

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

            Toksyczność ostra

LD50 (szczur, doustnie)                        3700 - 5000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja)                        13,7 mg/l/4h

LD50 (królik, skóra)                              >2000 - <5000 mg/kg

LD50 (doustnie, człowiek)                     150 ml

TCLO (inhalacja, człowiek)                    175 mg/kg

 

Działanie żrące/drażniące na skórę: substancja działa drażniąco na skórę.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: substancja działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: substancja działa uczulająco na skórę.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji

nie są spełnione.

Rakotwórczość: brak danych.

Szkodliwe działanie na rozrodczość: brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: brak danych.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: brak danych.

Zagrożenie spowodowane aspiracją: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Opary produktu działają narkotycznie.

 

Przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia: informacje podano powyżej.

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia:

powtarzalny lub przedłużony kontakt może powodować uczulenie i odtłuszczenie skóry.

Skutki wzajemnego oddziaływania: brak danych.

Inne informacje: brak danych.

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 

12.1 Toksyczność

Środowisko wodne:

Toksyczność dla:

- bezkręgowców EC50/LC50 8,8 mg/l

- alg EC50/LC50 17,1 mg/l

- ryb LC50 29 mg/l

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Substancja łatwo biodegradowalna w wodzie.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Log Kow = 4,49

12.4. Mobilność w glebie

Koc: 2547 (200C)

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 

 

TOKIOL                                                                                                                                       6/8

 

 

 

 

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Jeżeli to możliwe, to odpady odzyskać. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zbieraniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub recyklingiem odpadów mogą się zajmować zakłady posiadające odpowiednie uprawnienia, i tylko takim zakładom można odpady przekazywać. W razie wątpliwości, sposób postępowania z odpadami uzgodnić z terenową jednostką Inspekcji Ochrony Środowiska.

Usuwanie substancji: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód

powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie

Kod odpadu: 07 01 04 – Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

Usuwanie opakowań: Opakowania wielokrotnego użytku, po oczyszczeniu, powtórnie wykorzystać. Opakowania czyste traktować jak zwykłe odpady opakowaniowe.

Kod odpadu: 15 01 06      opakowania mieszane

Opakowania z niewykorzystanymi resztkami produktu traktować jako odpady niebezpieczne, nie nadające się do usuwania na składowiska odpadów.

Kod odpadu: 15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

 

Należy przestrzegać przepisów: Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62,

poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).

Ustawy z dn. 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63,

poz. 638 z późniejszymi zmianami).

 

SEKCJA 14: Informacje o transporcie

 

14.1 Numer                                                                 UN 1299

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa                          TERPENTYNA

14.3 Klasy zagrożenia w transporcie                            3

14.4 Grupa pakowania                                                 III

14.5 Zagrożenie dla środowiska                                 Produkt stanowi zagrożenie dla środowiska

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników podczas manipulowania ładunkiem stosować środki ochrony zgodnie z sekcją 8, unikać źródeł ciepła i zapłonu, nie stosować narzędzi iskrzących.

14.7 Transport luzem zgodnie załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

nie dotyczy

 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne

dla substancji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dn. 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. 2011 Nr 63

poz. 322).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012

Nr 0 poz. 445).

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń chemikaliów (REACH) z późn. zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające

 

TOKIOL                                                                                                                                       7/8

 

 

 

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE seria L 353 z 31 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu

naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dni 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE)

nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń

i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia

utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 688).

Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (obowiązująca od 1.01.2005) (Dz. U. z 2005 r. nr 178, poz. 1481)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 r. nr 227,

poz. 1367 z późn. zm.).

 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Producent nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego.

 

SEKCJA 16: Inne informacje.

 

            Aktualizacja

Sekcja: 1, 8, 15.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki\

vPvB – substancja bardzo trwała i ulegająca biokumulacji w bardzo dużym stopniu

PBT – substancja trwała, ulegająca biokumulacji i toksyczna

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

LD50 - Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt

LC50 - Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt

TCL0 – najniższe stężenie substancji w powietrzu, które w określonym czasie wywołuje działanie toksyczne u człowieka, lub ma działanie rakotwórcze lub szkodliwe dla rozwoju płodu

EL50 – poziom obciążenia, który wywołuje niekorzystne efekty u 50% narażonej populacji. Jest miarą toksyczności stosowaną do wyrażenia efektów krótkotrwałych testów przeprowadzanych na Dafnii i glonach dla słabo rozpuszczalnych substancji i mieszanin.

Log Kow = Log Pow – logarytm współczynnika podziału oktanol-woda

Koc – współczynnik adsorpcji skorygowany względem zawartości węgla organicznego w glebie

 

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych

Karta charakterystyki substancji dostarczonej przez producenta.

Baza danych European Commission Joint Research Centre. Przepisy prawne.

Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy powinien odbyć szkolenie w zakresie BHP dotyczące obchodzenia się z chemikaliami oraz odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby pracujące przy transporcie materiałów niebezpiecznych należy przeszkolić z zakresu bezpieczeństwa, powinny odbyć również szkolenie ogólne stanowiskowe.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje znajdujące się w karcie oparte są na aktualnym stanie wiedzy naukowej i technicznej.

Celem niniejszych informacji jest zwrócenie uwagi na sprawy higieny i bezpieczeństwa w kontakcie z produktami dostarczanymi przez MSC oraz zasugerowanie środków ostrożności przy składowaniu i stosowaniu produktu. Nie przedstawia się żadnych dowodów ani gwarancji, dotyczących własności produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności w wypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podanych w karcie, lub niewłaściwego stosowania produktów.   

 

 TOKIOL                                                                                                                                       8/8

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl